Hướng dẫn quản trị


  1. Đăng nhập quản trị, thay đổi tài khoản và thiết lập chung

  • Đăng nhập vào admin

Vào đường link domain/wt-admin và đăng nhập theo tài khoản được cấp

  • Thiết lập chung

- Thay đổi, thêm tài khoản đăng nhập

- Thay đổi các thông tin của website: Số điện thoại, email, địa chỉ, logo, tên website….

Tham khảo video dưới đây:

  1. Quản trị sản phẩm và danh mục sản phẩm

  • ​Trên thanh menu vào Sản phẩm=> Danh mục để vào danh mục, Sản phẩm => Sản phẩm để vào sản phẩm

và làm theo video hướng dẫn:

  1. Quản trị tin tức và danh mục tin tức

  • ​Trên thanh menu vào Tin tức=> Danh mục để vào danh mục, Tin tức => Tin tức để vào tin tức

và làm theo video hướng dẫn:

  1. Tạo và chỉnh sửa Menu
  • Tùy vào website mà có bao nhiêu menu, nhưng tiên quyết là sẽ có một menu chính

Tham khảo theo video hướng dẫn: